דלג לתוכן

תנאי השימוש באתר בית דניאל

 1. אתר beit-daniel.org.il (להלן – "האתר") מופעל על ידי עמותת בית כנסת קדם הקהילה ליהדות מתקדמת בתל-אביב יפו, ע"ר 580069789, הידועה גם כמרכזי דניאל ליהדות מתקדמת או בית דניאל (להלן – "העמותה"), אשר כתובתה בני דן 62 תל-אביב יפו. תנאים אלה מפורטים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם חלים באופן זהה גם על נשים.
 1. שימוש באתר על ידי גלישה או כניסה לאתר, לרבות התכנים הכלולים בו, השירותים המוצעים בו, או רישום באתר, מהווים אישור מצדך כי קראת את תנאים אלה (כולל תנאים בנוגע לפרטיות וכללים אחרים שיתכן ויוצגו בפניך במהלך שימושך באתר) והנך מסכים להם, לרבות התחייבויותיך בתנאים אלה.אם אינך מבין או אינך מסכים לתנאים אלה עליך להימנע מלעשות כל שימוש באתר.
 1. השימוש באתר והגבלות על השימוש
  • הנך רשאי להשתמש באתר לצרכים אישיים בלבד ולמטרות שאינן מסחריות.
  • אין להעתיק, להפיץ, לפרסם, להציג, להראות, לבצע בפומבי, לשכפל, להוציא לאור, להעמיד לרשות הציבור, להדפיס, להעביר, לשעבד או למכור, לשנות, ליצור נגזרות, בכל חלק מהאתר, לרבות תכנים המופיעים בו, לצד ג' כלשהו. הכול, בין במישרין ובין בעקיפין, ובין בשימוש באמצעים אלקטרוניים או תוכנות ובכל אמצעי שהוא.
  • אין לאפשר גישה לאיזה מבין העמודים, הטקסט, התמונות או התוכן של האתר תוך שימוש בטכנולוגיית מסגור (framing).
  • אין להשתמש באתר לכל מטרה בלתי חוקית או מפרה או תוך הפרת כל דין, חוק או תקנה.
  • אין לעשות כל שימוש באתר באופן הפוגע או עשוי לפגוע בעמותה ו/או מי מטעמה ו/או גורמים הקשורים לה, לרבות הוצאת לשון הרע או פגיעה במוניטין.
  • אין לעשות כל פעולה המפריעה לפעילותו התקינה של האתר.
  • אין לעשות שימוש באתר אם הנך מתחת לגיל 18.
  • במקרה של רישום או רכישת שירותים באמצעות האתר הנך מצהיר כדלקמן:
   • הנך מעל גיל 18 וידוע לך שאין ביכולת העמותה לאמת עובדה זו.
   • הנך בעל חשבון בנק, תיבת דוא"ל תקינה ברשת האינטרנט והנך עושה שימוש בכרטיס אשראי שהונפק לך כדין.
   • כל הפרטים שמסרת ו/או תמסור במהלך רכישת השירותים באמצעות האתר הינם פרטיך האישיים הנכונים. מסירת פרטים כוזבים או שימוש בפרטים שאינם שלך עשויים להוות עבירה פלילית והעושה כן צפוי לעונשים הקבועים בחוק.
 1. העמותה תעשה שימוש במידע ופרטים שמסרת או שנאספו עליך בעת השימוש באתר בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.
 1. רישום ותנאי רכישה
  העמותה מאפשרת להירשם לחברות בקהילה ולפעילויותיה ולשלם עבורם דרך האתר.
  בכל מקרה של ביטול רכישה דרך האתר תחול מדיניות הביטולים המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. העמותה רשאית לערוך שינויים בלוח הפעילויות, לשנות מועדים ולבטל פעילויות בהתאם לשיקול דעתה.
  לאחר ביצוע תשלום עבור השתתפות באירוע תשלח אליך קבלה על התשלום לכתובת הדוא"ל אותה הזנת באתר. קבלה זו תהווה אסמכתא לרכישת הכרטיס.
  העמותה אינה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, תוצאתי או מיוחד, שנגרם לרוכש או לצד שלישי כתוצאה מרכישה באמצעות האתר. אחריות העמותה תהא מוגבלת לכל היותר להחזר כספו של הרוכש.
 1. קנין רוחני
  מבלי לגרוע מכל זכות העומדת לעמותה על פי כל דין, כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, וכל הכלול בו, לרבות תכנים, גרפיקה, עיצובים, תוכנות, לוגואים,  שמות מסחריים, תמונות, קטעי וידאו, קטעי שמע, ושירותים הן רכושה הבלעדי של העמותה או של צדדים שלישיים שנתנו לעמותה זכות להשתמש בהם.
  אין להעתיק, להפיץ, לפרסם, להציג, להראות, לבצע בפומבי, לשכפל, להוציא לאור, להעמיד לרשות הציבור, להדפיס, להעביר, לשעבד או למכור, לשנות, ליצור נגזרות, בכל חלק מהאתר והנ"ל, בין במישרין ובין בעקיפין, ובין בשימוש באמצעים אלקטרוניים או תוכנות ובכל אמצעי או דרך שהיא.אין באמור לעיל כדי להוות מצג לגבי בעלות העמותה בתכנים של צדדים שלישיים, אלא רק אזהרה לידיעתך כי התכנים מוגנים.
 1. על העמותה ומטרותיה – כללי
  לעמותה מטרות רבות, ביניהן קידום ערכי היהדות המתקדמת והפעלת קהילות ובתי כנסת  רפורמיים, שוויוניים וליברליים במרחבי גוש דן. העמותה מקיימת טקסי מעגל חיים, לימוד, פעילויות תרבות, חינוך לא פורמלי, התנדבות ועשיה למען הקהילה ועוד. העמותה מפעילה גם בית ספר לגיור, אשר מוכר על ידי המדינה.
  האתר מהווה פלטפורמה לקידום מטרות העמותה ומספק מידע, תכנים ושירותים בנוגע לעמותה ותחומי פעילותה.
 1. קישורים
  יתכן שמוצגים באתר קישורים לעמודים ותכנים שונים ברשת. התוכן המוצג בעמודים ותכנים מקושרים אלה, על פי רוב, אינו מתפרסם על ידי העמותה או מטעמה, איננו בשליטתה או בפיקוחה של העמותה והעמותה איננה נושאת בכל אחריות לעמודים ותכנים אלה או לכל הקשור בשימושך בהם.
 1. אחריות
  השימוש באתר ובכל תוכן או שירות בו הינו באחריותך המלאה והבלעדית. העמותה ומי מטעמה, לרבות עובדיה ומנהליה, אינם אחראים לכל נזק ישיר או עקיף, תוצאתי או מיוחד, שייגרם לך או למי מטעמך או לצד שלישי הנובע או נגרם, במישרין או בעקיפין, בקשר עם האתר וכל תוכן או שירות הכלול בו.
  העמותה אינה מתחייבת כי האתר יתאם את דרישותיך. התכנים והשירותים הכלולים באתר הינם כפי שהם (AS IS), אינם  מותאמים לצרכיך ואינם כוללים כל הבטחה או אחריות מכל סוג שהוא.
  העמותה אינה מתחייבת כי האתר יפעל ללא כל הפרעה, פגם, תקלה, טעות או כי האתר יהיה חסין מפני נזק, קלקול, תקלה, כשל, גישה בלתי מורשית, וירוסים, תולעים או מרכיבים מזיקים אחרים.
 1. שיפוי
  הנך מתחייב לשפות את העמותה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד או הוצאה שתיגרם להם, מכל מין וסוג שהוא, לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט כתוצאה משימושך באתר ו/או הפרת תנאי שימוש אלה על כל הכלול בהם, או כל חלק מהם, וזאת מבלי לגרוע ובנוסף לכל זכות העומדת לעמותה על פי כל דין.
 1. העמותה רשאית לשנות תנאי שימוש אלה בכל עת, לפי שיקול דעתה וללא הודעה מוקדמת. העמותה רשאית לשנות מעת לעת את תנאי מדיניות הפרטיות באמצעות העלאת גרסה חדשה של המדיניות באתר.
 2.  שונות
 • אי מימוש או אי אכיפה של העמותה את זכויותיה על פי תנאי שימוש אלה לא יהווה ויתור על זכות זו.
 • אין בתנאי שימוש אלה כדי להקנות זכות כלשהי למי שאינו צד להם או כדי להוות חוזה לטובת אדם שלישי כמשמעותו בחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג – 1973.
 • אם הוראה כלשהי מתנאי שימוש אלה תחשב כבלתי חוקית, בטלה או בלתי אכיפה מכל סיבה שהיא, אזי ההוראה תוגבל או תמחק באופן המועט ביותר ההכרחי ולא יהיה בכך כדי להשפיע על תוקפן ויכולת אכיפתן של יתר ההוראות.
 • הדין החל על תנאי השימוש באתר וכל פעולה ו/או סכסוך בקשר עמם הינו הדין הישראלי.
 • סמכות השיפוט בכל מחלוקת בקשר עם האתר תהיה לבית המשפט המוסמך במחוז תל-אביב.
 • תנאי שימוש אלה לא יהיו ניתנים להמחאה ו/או העברה על ידך ללא הסכמת העמותה מראש ובכתב. העמותה רשאית להעביר ו/או להמחות את זכויותיה באתר לצד ג' ללא הגבלה.13. יצירת קשר – אם הנך חושב כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך או המפר את זכויותיך, ניתן לפנות אלינו לדוא"ל info@beit-daniel.org.il ואנו ניצור עמך קשר.

עודכן לאחרונה: ינואר 2021